Categories

Empires & Allies – 如何发送或收取礼物?

这里简单介绍了如何在《Empires & Allies》中发送或请求礼物。   

在 
游戏主界面,轻按成就和联盟之间的箭头。  

  
箭头展开后,你会看到5个选项卡。你可以使用最后2个选项卡来收取或请求礼物:  

发送礼物  

  

做出请求  

    

加入联盟可以更好地利用礼物和请求功能。  

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE