Categories

Clash of Kings – رویداد شکارچی گنج

زمان رویداد: 18 ژوئن – 1 ژوئیه

بازیکنان در رویداد فعال شرکت می کنند و پادشاهان ماجراجو می شوند. گنج های موجود در زمین بازی کارناوال را پیدا کنید!  تعداد مشخصی از اقلام ماجراجویی را جمع آوری و مصرف کنید و می توانید با موفقیت جوایز روز را بدست آورید. اقلام ماجراجویی را می توان با دیگران داد و ستد کرد!

نکات: بسیاری از موارد مربوط به کارتهای کارناوال COK در گنج موجود است.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Clash of Kings