Categories

Golf Clash Guide – Tại sao tôi lại thăng Hạng Kỹ năng sau khi có một vị trí không tốt ở Vòng Cuối tuần?

Để tiến vào Vòng Cuối tuần cần rất nhiều kỹ năng và chỉ một tỷ lệ nhỏ người chơi của giải đấu mới được lọt vào Vòng Cuối tuần. Mặc dù việc tiến vào Vòng Cuối tuần không đảm bảo sẽ tăng Hạng Kỹ năng của bạn, nhưng trong hầu hết trường hợp, khi tiến vào Vòng Cuối tuần thành công, Điểm Giải đấu tổng thể của bạn sẽ cải thiện.
Để biết thêm thông tin về Điểm Giải đấu và Hạng Kỹ năng, vui lòng truy cập FAQ của chúng tôi tại đây.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE