Categories

Golf Clash Guide – Tham gia một hội thì có lợi ích gì?

Bằng việc tham gia một hội, bạn có thể tận dụng những tính năng dành riêng cho các thành viên hội gồm có:Thể hiện độ trung thành với hội – khi trở thành thành viên trong hội, hồ sơ sẽ tự hào hiển thị tên hội và huy hiệu hội của bạn. Giành thêm phần thưởng – tham gia hội cho phép mọi người cùng nhau thi đấu để giành thêm tiền thưởng, phần thưởng khác!Chat – chat hội là nơi cả hội cùng bàn chiến lược, chia sẻ thành tích và mọi chủ đề khác trong Golf Clash!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE