Categories

Golf Clash Guide – Tại sao tên hội/mô tả của tôi lại không qua được bước kiểm duyệt?

Nếu tên bạn chọn không hợp lệ, có nghĩa là tên này hoặc một phần trong tên đã không qua được bộ lọc kiểm duyệt của chúng tôi.Tên hội cũng cần phải độc nhất nữa, vậy nên hãy thật sáng tạo khi đặt tên hội.Nếu tên mới bị coi là không hợp lệ, hãy thử đặt tên hoặc cách đánh vần khác.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE