Categories

Golf Clash Guide – Sẽ ra sao nếu mọi hội viên đều rời khỏi hội và hội không hoạt động nữa?

Nếu thành viên cuối cùng rời khỏi hội, hội sẽ tự động bị xóa và sẽ không thể khôi phục lại được.Tuy nhiên, nếu vẫn còn một người chơi ở lại hội, hội sẽ không bao giờ bị xóa.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE