Categories

Golf Clash Guide – Làm sao để chia sẻ các đoạn phát lại trong bảng chat hội?

Khi xem đoạn phát lại một cú đánh trong mục phát lại, bạn sẽ thấy nút ‘chia sẻ’. Chọn nút này và bạn sẽ có thể chia sẻ đoạn phát lại lên các kênh mạng xã hội hoặc chia sẻ phản hồi lên bảng chat hội.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE