Categories

Golf Clash Guide – Tại sao không còn Rương Cọc nữa?

Rương Cọc đã được thay thế bằng Rương Mùa. Bạn có nhận được bằng cách tiến lên trên đường phần thưởng miễn phí. Tất cả phần thưởng trước đây có trong Rương Cọc sẽ có trong Rương Mùa và có cùng giá trị.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE