Categories

Golf Clash Guide – Tại sao Golf Clash báo rằng số điện thoại/địa chỉ email của tôi đã bị sử dụng rồi?

Nếu bạn gặp thông báo này, có nghĩa là đã có tài khoản Golf Clash kết nối với số điện thoại hoặc địa chỉ email này.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE