Categories

FarmVille – หากฉันมีพลังงานลูกมือในไร่มากกว่าที่จำกัด (70) พอเลเวลเพิ่มขึ้น ฉันจะได้พลังงานลูกมือในไร่ +70 เพิ่มขึ้นไปอีกหรือไม่?

ไม่ได้ หากคุณมีพลังงานลูกมือในไร่เกินกว่าที่จำกัดอยู่ (เช่น 160/70) การเพิ่มเลเวลจะไม่ทำให้คุณได้พลังงานลูกมือในไร่เพิ่มเติม เราขอแนะนำให้คุณใช้พลังงานลูกมือในไร่ส่วนเกินไปกับงานต่างๆ เป็นประจำ เพราะคุณจะได้ใช้ประโยชน์จากการเติมพลังงานเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นไปเต็มๆ

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille Game GUIDE