Categories

King of Avalon:อาคาร – โรงเก็บของ – [Thai]

โรงเก็บของจะรับประกันการป้องกันทรัพยากรของคุณจำนวนหนึ่งจากการถูกช่วงชิงเมื่อคุณถูกโจมตีและแพ้การต่อสู้ ยิ่งโรงเก็บของเลเวลสูงเท่าไร ทรัพยากรที่ถูกปกป้องจากการแย่งชิงก็จะมากขึ้นเท่านั้น

ทรัพยากรที่ยังไม่ได้ถูกเก็บจากฟาร์ม โรงเลื่อยและเหมืองจะไม่ถูกปกป้องโดยโรงเก็บของของคุณ เพราะฉะนั้นให้คอยเก็บทรัพยากรบ่อยๆ