Categories

Brawl Stars – Điểm Sức mạnh là gì?

Điểm Sức mạnh được sử dụng để nâng cấp Cấp Chiến binh Brawl của bạn. Bạn có thể thu thập Điểm Sức mạnh từ chiến lợi phẩm Hộp Brawl hoặc mua từ Ưu đãi Hàng ngày trong Cửa hàng.

Khi thu thập lượng Điểm Sức mạnh yêu cầu để Tăng cấp Chiến binh Brawl, hãy sử dụng Xu để mua nâng cấp. Sau khi Chiến binh Brawl đạt Cấp 9, khả năng Sức mạnh Sao duy nhất sẽ được mở khóa và có trong Hộp Brawl và Cửa hàng.

Sẽ có thêm Điểm Sức mạnh sau khi Chiến binh Brawl đạt Cấp 9 và đây là Cấp tối đa của Chiến binh Brawl và sẽ không xuất hiện lại trong Hộp Brawl hay Cửa hàng.