Categories

Tag: Dragon City

Перк усиления скрещивания – Dragon City (Город драконов) guide

Приветствуем, Владыки драконов!Встречайтебета-версию перков усиления скрещивания! Это первые из множества улучшающих перков, которые будут появляться в ближайшем будущем!Обратите внимание: это этап бета-тестирования, во время которого функция будет доступна только тестовой группе игроков (выбранных случайным образом). Это важный этап для сбора отзывов, тестирования стабильности функции и

交配ブーストパーク -ドラゴンシティ Dragon City Game guide

ドラゴンマスターの皆様交配ブーストパークのベータ版へようこそ! これらのパークは、今後配信が予定されている数々のブーストパークの一部となります!今回はベータ版ですので、本機能は無作為に選択されたプレイヤーのテストグループのみが対象となります。 ベータ期間は、フィードバックをいただき、機能の安定性をテストし、正式リリース前に調整を加える特に重要な期間です。ベータ期間が終了し、満足のいく結果が得られましたら、全員が本機能をお楽しみいただけるようになります。それでは、パークに関するご質問にお答えします!「パーク」とは?パークは、すべてのドラゴンに装備できるアイテムです。 リリースされる最初のパークは交配ブーストパークです。 パークをドラゴンに装備させると、交配で希少性の高いドラゴンが生まれる確率が上がります!交配ブーストパークはどこで入手できますか?交配パークは 新しいクエストの「ノクスのパーク探し」で入手できます(テストグループのプレイヤーにしか表示されません)。 今後、パークは他の手段でも入手できるようになります。 パークはレベル14で、新しいクエストの「ノクスのパーク探し」と同時にアンロックされます。パークは他の種類もあるのでしょうか?もちろんです! 今後のリリースをお楽しみにお待ちください!パークを重ね掛けすることはできますか?可能です! ドラゴンの希少性やパークの種類によって、ドラゴンが装備できるパークには上限が設定されています。パークをドラゴンから外すことはできますか?現時点では、パークは一度ドラゴンに装備させると外すことはできませんが、ドラゴンを売却したり、送り返したりするとパークが外れます。 この場合、ドラゴンのパークはインベントリに戻ります。パークはいろんな場所で手に入るのでしょうか?現在、パークは「ノクスのパーク探し」のクエスト限定で入手でき、ゲームの他のモードでは獲得できません。交配ブーストパークで、交配時に実際どの程度確率が上昇するのでしょうか?すべてのドラゴンは、ドラゴンの希少性に応じて、装備できるパークの種類に上限が設けられています。 各パークを装備すると、現状親の希少性とエンパワーによってのみ影響する、既存の交配ブーストに少しブーストをかける効果があります。  トータルの交配ブーストは交配場の交配バーで確認できます。緑色は希少性とエンパワーの影響を示し、黄色は交配ブーストパークの効果を表します。交配ブーストパークはファウンの塔とはどのように関係しますか?ファウンの塔が有効化されている時は、親が装備している交配ブーストパークを含むすべての交配ブーストが適用された後に、ファウンの効果が適用されます。今後追加して欲しいパークがある場合、どこに意見を送ればいいですか?パークをより良くするために、皆さんからのアイデアは大歓迎です! 公式Discordサーバーにパーク関連のチャンネルを作成しています。皆さんのアイデア、フィードバック、ご提案などをぜひ遠慮なくお送りください。開発チームが拝見いたします。 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ドラゴンシティ Dragon City Game GUIDE

번식 부스트 특전 – 드래곤 시티 Dragon City Game guide

드래곤 마스터님, 안녕하세요!번식 부스트 특전 베타에 오신 것을 환영합니다! 이번 특전을 시작으로, 빠른 시일 내에 다양한 부스트 특전들이 출시될 예정입니다!이는 아직 베타 단계로써, 해당 기능은 일부 테스트 그룹에게만 공개될 예정이라는 사실을 참고해 주시기 바랍니다. (테스트 플레이어는 무작위로 선정됩니다.) 베타 단계는 피드백을 수집하고, 해당 기능의 안정성을

繁殖增益強化 – 龍城 Dragon City Game guide

各位馭龍大師!歡迎來到繁殖增益強化Beta! 這些強化只是即將登場的諸多增益強化之一而已!請注意,這只是Beta階段,在這段期間,我們會釋出只有測試組玩家們才可使用的功能(玩家群體為隨機選定)。 此階段我們將著重於收集回饋、測試功能的穩定性,並在最後上線前做出調整。我們會在Beta階段完成並得到滿意的結果後,向所有人開放這些新功能。現在讓我們來回答幾個關於強化的問題吧!什麼是強化?強化是你能附加在任何龍身上的可裝備道具。 我們即將釋出的第一個強化為繁殖增益強化。 附加在龍身上後,這個強化能提升龍產下更高稀有度後代的機率!我能在哪裡找到繁殖增益強化?繁殖強化能在一個新任務中獲得,那個任務叫「Nox的強化追尋」(請記得,只有測試團體玩家能看到這個任務)。之後這些強化也能透過其他方式取得。 強化將在14級解鎖,同時解鎖的還有新任務:「Nox的強化追尋」。會有其他種類的強化嗎?當然:)。 請期待未來的新內容!我能堆疊強化嗎?可以!依強化的稀有度和種類,你能在龍身上附加的強化是有數量限制的。能將強化從龍的身上移除嗎?目前強化只要附加在龍的身上就無法移除,除非該龍遭到出售或是被召回了。 如果是這樣,那龍身上的強化就會退還到你的強化道具欄中。強化能在其他地方獲得嗎?目前強化只能在Nox的強化追尋任務中獲得,無法在遊戲中的其他地方找到。繁殖增益強化能確切增加多少我龍的繁殖機率?每隻龍都有最大能附加的強化種類數量,視每隻龍的稀有度而定。 每個附加的強化都提供現有的繁殖增益一小部分的增益,而目前該繁殖增益只會受親代稀有度與賦予力量影響。  總繁殖增益數量將會在繁殖區的繁殖槽顯示,綠色代表了是稀有度+賦予力量的影響,而黃色則代表了繁殖增益強化的加成。繁殖增益會如何與芳恩塔產生互動?如果芳恩塔已啟動,那芳恩倍率加成會套用在任何其他繁殖增益之後,包括任何附加在所選親代上繁殖增益強化帶來的增益。要是我未來我想看到某種增益怎麼辦?我該如何提出建議呢?我們很樂意聽聽各位有關未來強化的意見! 因此我們在官方Discord伺服器上建立了全新的強化相關頻道!歡迎各位分享自己的點子、回饋、建議和想法等,我們的開發團隊一定會去看看並做為參考的。 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 龍城 Dragon City Game GUIDE

Üretim Güçlendirici Paketi – Dragon City Game guide

Merhaba Ejderha Ustaları,Üretim Güçlendirici Avantajları Beta’ya hoş geldiniz! Bu Avantajlar, yakın gelecekte sunulacak daha pek çok güçlendirme avantajlarından yalnızca ilki!Bunun Beta aşaması olduğunu unutmayın. Bu aşamada özelliği yalnızca bir Oyuncu Test Grubuna sunacağız (seçilen oyuncular rastgele olacaktır). Bu aşama, geri bildirim almak, özelliğin kararlılığını test

Zucht-Boost-Vorteil – Dragon City Game guide

Hallo Drachenmeister,willkommen zurBeta der Zucht-Boost-Vorteile! Diese Vorteile sind nur die ersten von vielen anderen Boost-Vorteilen, die in naher Zukunft eingeführt werden!Bitte beachtet, dass dies die Beta-Phase ist, in der wir dieses Feature nur einer Testgruppe von Spielern zur Verfügung stellen (die jeweiligen Spieler werden zufällig

育种强化增值能力 – Dragon City Game guide

御龙大师们,你们好!欢迎来到育种强化增值能力Beta测试! 这些能力只是未来即将发布的诸多强化能力中的一小部分。请注意,目前只是Beta测试阶段,在此期间,我们将只对测试组中的玩家提供本功能(我们将随机抽取玩家参与)。 本阶段对收集反馈、测试功能稳定性以及在最终版本前进行改进来说,都是非常重要的一环。一旦我们对测试阶段的反馈感到满意,那么我们就将在测试阶段结束后,为所有玩家推出这一全新功能。现在,让我们回答一些有关这些能力的问题吧!什么是增值能力?增值能力是一种可装备在任何巨龙身上的游戏道具。 我们将发布的首个能力是育种强化能力。 在装配到巨龙上之后,该能力将提升巨龙培育出更高稀有度后代的几率!我能到那里获得育种强化能力呢?育种能力可在新任务“诺克斯的增值能力追求”中获得(记住,你只能在加入测试组后才能看见这一内容)。之后,增值能力也同样会在其他渠道向玩家提供。 增值能力将在 14级解锁,同时还将为你提供红一项全新任务:“诺克斯的增值能力追求”。是否还将推出其他类型的增值能力?会的 :)。 请关注我们未来的发布内容!我能否堆叠增值能力?可以!但巨龙可以装配的能力是有限的,这取决于其稀有度和增值能力类型。增值能力能否从巨龙上移除?目前为止,增值能力在装配在巨龙身上之后是无法移除的,除非巨龙被售卖或者召回。 在这种情况下,巨龙的增值能力将被返还到你的增值能力库。增值能力可通过其它方式获得吗?目前为止,增值能力将专属于诺克斯的增值能力追求任务,且无法从游戏的其他渠道获得。育种强化增值能力是否能提升我巨龙的育种成功率?每条巨龙都有各类型增值能力的最大装备数量,这将取决于巨龙的稀有度。 每个已装备的增值能力都将为当前育种巨龙的稀有度和赋能所带来的育种强化数值提供少量的提升。  总育种数值提升将以育种条的方式显示在你的育种界面,绿色代表的是稀有度 + 赋能所带来的提升,而黄色则代表额外的育种强化增值能力。育种强化增值能力与芳恩塔楼有什么关系?如果芳恩塔楼开启,那么芳恩倍数加成将在任意育种强化之后适用,这包括所选育种巨龙装备的任意育种强化能力所带来的提升。我要如何才能对我想要官方在未来推出的增值能力作出建议?我们非常欢迎你对接下来所要推出的增值技能作出建议! 为此,我们已经在我们的官方Discord服务器上创建了全新的增值能力频道!请随时分享您的建议,反馈以及好点子。我们的开发团队将及时了解并采纳您的反馈。 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Dragon City Game GUIDE

Дом божественных сфер — вопросы и ответы – Dragon City (Город драконов) guide

Дорогие Владыки драконов!Позвольте представить вам новый Дом божественных сфер!Прежде чем рассказать о нем подробнее, мы хотели бы уточнить, что этот новый дом пока находится на стадии тестирования для определения оптимальных характеристик, поэтому на данный момент он доступен не всем игрокам… Если вам еще не удалось

ディバイン球体の巣のよくある質問 -ドラゴンシティ Dragon City Game guide

ドラゴンマスターの皆様ディバイン球体の巣についてご紹介します。詳細に移る前に、本要素は最高の状態で皆さまのもとに届けられるよう、現在はテスト段階中であることをご承知おきください。そのため、本機能は現時点では一部の方のみがご利用いただけます。まだご利用いただけない方はもうしばらくお待ちください。それでは本要素の詳細についてご紹介します。ディバイン球体の巣とは?新しい巣になります。 各プレイヤーが所持できるディバイン球体の巣は1つのみです。ディバイン球体の巣は、ディバインパスのレベル20をアンロックしたときに1つ受け取れます。ディバイン球体の巣の主な特徴は何ですか?まず、この巣は属性を持たないため、あらゆる属性のドラゴンが入れます!ですが、さらに特別な機能があります! プレミアムディバインパスを購入すれば、現行シーズンの終わりまでこの巣で球体を産出できます! シーズンの終了が近づくとタイマーで通知されます。 プレミアムディバインパスが有効化されていないと球体は産出しませんが、ドラゴンを置くことは可能です。ディバイン球体の巣が産出する球体はどの種類ですか?この巣はすべての希少性のドラゴンの球体を産出します。 好きなドラゴンを置けば、置いたドラゴンの球体を産出する確率が大幅に上がります! ぜひ有効活用してください! ディバイン球体の巣のテストをお楽しみください!フィードバックや提案をお持ちの方は、ソーシャルメディアやDiscordサーバーのディバインパス用チャンネルにてお気軽にお寄せください!全世界でリリースする前に、皆さんのフィードバックを参考に調整させていただきます! _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ドラゴンシティ Dragon City Game GUIDE

디바인 구슬 서식지 – 자주 묻는 질문 – 드래곤 시티 Dragon City Game guide

드래곤 마스터 여러분,새로운 디바인 구슬 서식지를 소개합니다!본론으로 들어가기 전에, 이번 신규 서식지는 최상의 게임 경험을 보장하기 위하여 아직 테스트 중인 기능으로, 당장은 모든 플레이어 여러분이 이용하실 수 없다는 점을 말씀드립니다… 지금 바로 사용할 수 없더라도 걱정하지 마세요! 곧 모두가 플레이할 수 있게 되며, 정식 출시하는

神聖球體棲息地-常見問題 – 龍城 Dragon City Game guide

親愛的馭龍大師:容我們向你介紹全新的神聖球體棲息地!在聊聊更多細節之前,我們想先說明:為了給各位帶來最佳的體驗,棲息地功能目前還在測試階段,因此還沒有開放給所有人……所以如果你目前無法獲得它,那也別擔心,很快就會輪到你了,到時我們也會通知你的!現在讓我們說說超讚的細節吧!什麼是神聖球體棲息地?它是全新的棲息地。 每位玩家只能擁有一個神聖球體棲息地。每個玩家都會在20級解鎖神聖通行證時獲得一個神聖球體棲息地。神聖球體棲息地有什麼主要特色?首先,這個棲息地沒有元素限制,這代表它能容納所有元素的龍!但它有什麼特別的? 在你購買頂級神聖通行證後,在目前賽季結束前,棲息地會開始生產球體! 到時會有一個計時器提醒你賽季何時結束。 如果你沒啟動頂級神聖通行證,它就不會生產任何球體,但你還是可以用它來容納龍。啟動時,神聖球體棲息地會產出什麼樣的球體?棲息地會產出隨機任何稀有度的龍球體。 把你最愛的龍放置於這個棲息地內,就能大大增加產出這些龍的球體的機會! 很棒對吧? 我們希望你能享受這個測試全新神聖球體棲息地的過程!如果你有任何回饋或建議,歡迎在我們的社群媒體或Discord伺服器上與我們分享,上面有專門討論神聖通行證的頻道喔!你的回饋能幫助我們在全球上市前進行最後的改良喔! _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 龍城 Dragon City Game GUIDE