Categories

Tag: Empires & Allies

Empires & Allies – Vanlige spørsmål om Eliteligaer

Hva er Eliteligaer?Eliteliga er en sesongbasert poengtavleliga for spillere med 4000 medaljer eller flere. For kvalifiserte spillere blir Kommandant-ligaen og Øverstkommanderende-ligaen erstattet med Eliteliga i én sesong som varer i 24 uker.Eliteligaene er det neste nivået mot poengtavler for PvP-medaljer der spillere kjemper om å

Empires & Allies – Veelgestelde vragen Elitecompetities

Wat is de elitecompetitie?De elitecompetitie is een seizoensgebonden klassementscompetitie voor spelers met 4000 of meer medailles. Voor spelers die in aanmerking komen, worden de bevelhebber- en opperbevelhebbercompetities voor een seizoen van 24 weken lang vervangen door de elitecompetitie.De elitecompetitie is het volgende niveau van de

Empires & Allies – Elit Ligleri SSS

Elit Ligi nedir?Elit Ligi, 4.000 ya da daha fazla madalyaya sahip oyuncular için bir Sezonluk Lider Tablosu Ligidir. Şartları sağlayan oyuncular için Komutan ve Büyük Komutan ligleri, 24 hafta süren bir Sezon için Elit Ligiyle değiştirilmiştir.Elit Ligleri, oyuncuların haftalık lider tabloları sona ermeden önce daha

Empires & Allies – Вопросы и ответы по лиге Избранных

Что такое лига Избранных?Лиги Избранных – это сезонная лига турнирной таблицы, в которой участвуют игроки, набравшие 4000 и более медалей. Для игроков, удовлетворяющих критериям участия, лиги Командиров и Военачальников будут заменены лигой Избранных, сезон которой продлится 24 недели.Лига Избранных предусматривает дальнейший рост уровней в PvP

Empires & Allies – 精英联赛常见问题

什么是精英联赛?精英联赛是一个赛季型排行榜联赛,供拥有4000枚或更多奖章的玩家参加。对于符合资格的玩家,精英联赛已取代了指挥官联赛和超级指挥官联赛,其赛季将持续24周。精英联赛是PvP奖章排行榜的下一个进阶等级,玩家可以参加此联赛,在每周排行榜截止之前,玩家可以通过赢取最高数目的精英奖章来彼此竞争,以晋升到更高的精英等级并获取更好的奖励。如何参加精英联赛?只有拥有4000枚或以上的奖章,并且司令部等级在赛季前达到8级和以上的玩家才有资格参加精英联赛。对于符合资格的玩家,在赛季期间他们将参加精英联赛,而不是PvP奖章联赛。在精英联赛的每周排行榜开始后才符合资格的玩家无法竞争该周的排行榜,在每周排行榜截止前,只能参加相应的奖章联赛。如果玩家在精英联赛赛季进行中的任意时刻符合资格,都可以参加下一周的精英排行榜联赛。我该如何提高自己在精英联赛中的精英等级?根据玩家在每周精英排行榜结束时的排名;玩家的等级可能会提升、降低或保持不变。在排行榜中取得高排名即可赢取每周奖励,并升至更高的精英联赛等级。在24周内共有8个等级可供你升级,此后赛季将重置,你将从头开始进行下一赛季。每个等级都有不同的升级、降级和保级的排名要求;所以记得查看每个等级的排行榜排名区域,就能知道在下一周你的等级会如何变化了。什么是精英奖章,我又该如何获取奖章?精英奖章是精英联赛的积分,你可以通过在快速匹配、落锤行动和“杀戮时刻”行动中进行战斗来赢取奖章。精英奖章将根据玩家在先前列出的模式中的战斗结束时赢得的胜利星星数和欧米茄经验值给出。如果玩家拥有的所有欧米茄单位都已达到最高等级,那么他们将从胜利星星中获得更多数量的精英奖章。精英联赛的每周排行榜会持续多久?精英联赛的每周排行榜会和奖章联赛一样,持续6天8小时。如何访问排行榜?点按主界面中的联赛图标即可访问排行榜。排行榜是如何运作的?在精英联赛排行榜中,玩家的积分由其赢取的精英奖章数来代表。玩家的排行榜积分会根据玩家在快速匹配、落锤行动和“杀戮时刻”行动中所赢取的精英奖章数量而上升。你的排行榜排名和积分将由你在该周所赢取的精英奖章数来代表。在任何模式中进行战斗都可获得精英奖章吗?不是的。精英奖章仅可在快速匹配、落锤行动和“杀戮时刻”中获取。通过任何欧米茄单位赢取的欧米茄经验值都会奖赏精英奖章?是的,无论是MK1或MK2欧米茄单位,通过任何欧米茄单位赢取的欧米茄经验值都会奖赏精英奖章。如果玩家拥有的所有欧米茄单位都已达到最高等级,那么他们将不会从欧米茄经验值中获得任何精英奖章,但会从胜利星星中获得更多的精英奖章。双倍欧米茄经验值强化道具和即时经验值强化道具会影响精英奖章吗?会,任何欧米茄经验值强化道具都会对你的排行榜分数有所帮助。有了双倍欧米茄经验值强化道具,你将在战斗结束时从欧米茄经验值中赢取双倍的精英奖章。对于即时经验值强化道具来说,奖励的欧米茄经验值将会转换成精英奖章。每10个欧米茄经验值奖励1个精英奖章。我在精英联赛中能购买什么样的强化道具?玩家可以直接在活动界面购买双倍欧米茄经验值强化道具以及精英奖章翻倍强化道具。除此之外,玩家也可以在快速匹配侦察画面中购买双倍欧米茄经验值强化道具。什么是精英奖章翻倍强化道具?若使用精英奖章翻倍强化道具,则战斗结束时,获得的精英奖章会翻数倍。此强化道具的有效时间为1天。此强化道具分为3个等级,购买后可分别获得2x、3x和5x的翻倍效果。请知悉,在购买此道具的更高等级时,道具的有效时间不会重置,而是会保留道具第一个等级的有效时长。你可以在精英联赛功能界面购买精英奖章翻倍强化道具。在防御或复仇战斗中赢得的欧米茄经验值和胜利会奖励精英奖章吗?不会,在防御或复仇战斗中赢得的欧米茄经验值和胜利不会奖励精英奖章。玩家可以在精英联赛活动中赢取什么样的奖励?共有两种奖励供你在精英联赛中赢取。 每周奖励 赛季奖励 每周奖励 根据玩家在每周排行榜结束时的排名,玩家将获得以下奖励: 突击部队 阿尔法欧米茄强化 黄金 精英补给箱 金条箱 联赛旗帜 资源 – 补给、燃料、钢铁和科技 注意 赢得的阿尔法欧米茄强化或突击部队将会在每周排行榜结束后自动激活。轻按“排名奖励”横幅即可查看玩家根据其排名可以获得的奖励。赛季奖励 – 赛季奖励将会根据你在整个精英联赛赛季中的表现给出相应的奖励。若想赢得赛季奖励,你需要在特定数量的几周内进入前8名才可以获得奖励。比如,获得精英联赛的最终赛季奖励需要你在每周排行榜中12次进入前8名。以下是精英联赛第1赛季的赛季奖励: 打地鼠全息图 火炮全息图 骷髅全息图 下一赛季升级 什么是全息机器人?对于符合资格的玩家,在精英联赛赛季开始时会收到3个全息机器人。当你解锁了一个全息图时,全息机器人被用于在防御或者支援建筑物上投影全息图。如果你尚未解锁一个全息图,那就不能将全息机器人指派到建築中。如果你在赛季结束还没有解锁全息图的话,所有全息机器人都会从你的物品栏中移除。什么是全息图,它们如何连接至全息机器人?全息图是一种赛季奖励,可以通过全息机器人进行投影。如果你解锁了一个全息图,只要从物品栏中将全息机器人拖放到防御或支援建筑物上,并选择你想投影的全息图。在好友/盟友查看,或者敌人侦察/攻击你的基地时,这些彩色的全息图将会投影至你的基地。精英联赛的社交徽章有什么改变?对于参加精英联赛的玩家,所佩戴的徽章的视觉效果和设计将反映出其在精英联盟中的位置。在排行榜、好友/联盟成员列表以及全球排行榜中的玩家徽章,会反映玩家在所处阶级的位置信息。精英联赛会有全球排行榜吗?有的,精英联赛有一个赛季全球排行榜,会显示每个赛季前200名获得精英奖章数量最多的玩家。你可以滑动全球排行榜来查看多个赛季的排行。你也可以在底部查看自己的排行,即使你并没有进入前200名。精英联赛赛季结束后会发生什么?当精英联赛赛季结束时,下一赛季的精英联赛将会开启,并且对于所有未获得下一赛季升级奖励的参与者,他们的进度将会从上一赛季重置,并且将在这一赛季的第1阶级开始,也就是战魁联赛I。对于那些已经获得下一赛季升级奖励的玩家,他们则会以比上个赛季结束时所处等级低三个等级的位置开始下一赛季的精英联赛,而不是从最低等级开始。此奖励会在下个赛季开始时自动应用。比如,如果上一赛季的A玩家以征服者联赛II的等级结束赛季的话,那么下一赛季开始时他的等级将是军阀联赛II。 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Empires & Allies Game GUIDE

Empires & Allies – 엘리트 리그 FAQ

엘리트 리그가 무엇인가요?엘리트 리그는 4000개 이상의 메달을 보유한 플레이어들을 대상으로 하는 시즌 순위표 리그입니다. 참가 자격이 있는 플레이어의 경우, 커맨더 리그 및 수프림 커맨더 리그가 남은 24주 동안 시즌 엘리트 리그 이벤트로 대체됩니다.엘리트 리그는 PvP 메달 순위표 다음으로 진행되는 레벨로, 플레이어들은 매주 순위표가 종료되기 전에

Empires & Allies – エリートリーグに関するFAQ

エリートリーグとは?エリートリーグは、4000個以上のメダルを持つプレイヤーが利用できるシーズン限定ランキングリーグです。参加資格のある全てのプレイヤーのために、司令官と最高司令官リーグの代わりにシーズン限定のエリートリーグイベントが24週間開催されます。エリートリーグとは、ウィークリーランキングが終了する前に、エリートメダルを最も多く獲得し、より高いエリートレベルとより良い報酬を獲得することを目指して、他のプレイヤーと競い合う、PvPのメダルランキングの次のレベルのリーグです。エリートリーグに参加するにはどうしたらいいですか?シーズンが開始する前に4000枚以上のメダルを持ち、本部レベル8以上に到達したプレイヤーのみがエリートリーグに参加可能です。シーズン中に参加資格を得たプレイヤーは、PvPのメダルランキングではなくエリートリーグに参加します。エリートリーグのウィークリーランキングが開始した後に参加資格を得たプレイヤーは、その週のランキングに参加する資格はありません。その代わりに、ウィークリーランキングが終了するまで相応のメダルリーグに参加することになります。エリートリーグシーズンが開催されている間に、参加資格を得たプレイヤーは、今後のウィークリーランキングでエリートリーグに参加することができます。エリートリーグではどのようにしてエリートレベルを上げるのですか?エリートウィークリーランキングの終わりのユーザーの順位に基づいて、リーグ階級を昇格したり、同じ階級にとどまったり、降格することになります。ランキングで高い順位を達成し、ウィークリー報酬を入手してエリートリーグの高いレベルを目指しましょう。8段階のレベルを上げるのに24週間の期間があります。その後シーズンはリセットされ、次のシーズンは最初から開始することとなります。それぞれのレベルには、特有の昇格・降格・滞在のランクがあるので、各レベルのランキングのランク欄を見て、来週の自分の順位を確認してくださいエリートメダルとは何ですか?どうすれば獲得できるのでしょうか?エリートメダルとはエリートリーグのスコアポイントです。クイックマッチ、オペレーション停止スイッチ、ハンマーフォール作戦で競争すれば獲得できます。エリートメダルは前述のモードでの戦闘終了時に授与されます。授与される量は勝利スターの数と獲得したオメガXPによって決まります。プレイヤーが全オメガユニットを最高レベルにしている場合、勝利スターの数よりも多くのエリートメダルを受け取ります。エリートリーグのウィークリーランキングはどのくらいの期間続くのでしょうか?エリートリーグのウィークリーランキングは、メダルリーグと同様に6日間と8時間続きます。ランキングにはどうすればアクセスできますか?メインUIのリーグアイコンをタップすればランキングにアクセスできます。ランキングの仕組みは?エリートリーグリーグのランキングでは、プレイヤーのスコアは獲得したエリートリーグメダルに応じて決まります。クイックマッチ、ハンマーフォール作戦、オペレーション停止スイッチで獲得したエリートメダルに応じてプレイヤーのランキングスコアが決まります。ランキングのランクとスコアはその週に獲得したエリートリーグメダルを示しています。どのゲームモードで競争してもエリートリーグメダルが授与されますか?いいえ。エリートリーグメダルはクイックマッチ、ハンマーフォール作戦、オペレーション停止スイッチでのみ獲得できます。いずれかのオメガユニットで獲得したオメガXPはエリートメダルに対して恩恵がありますか?はい、オメガユニットからのオメガXPは、MK1あるいはMK2オメガユニットかは関係なく、エリートメダルに恩恵があります。プレイヤーが全オメガユニットを最高レベルにしている場合、オメガXPからはエリートメダルは受け取れませんが、勝利スターの数よりも多くのウォーロードメダルを受け取ります。XP2倍やXP瞬時獲得のようなオメガXPブーストもエリートメダルに反映されますか?はい、全てのオメガXPブーストがランキングのスコアに反映されます。XP2倍ブーストを使うと、戦闘終了時にオメガXPからのエリートメダルの量が2倍になります。XP瞬時獲得の場合、授与されるオメガXPの量はエリートメダルに変換されます。10オメガXPごとにウォーロードメダルを一つ受け取ります。エリートリーグではどんなブーストが購入できますか?この機能のUIで、XP2倍のオメガXPブーストとエリートメダル倍増ブーストを直接購入することができます。更に、XP2倍のオメガXPブーストは、クイックマッチの偵察画面で購入することができます。エリートメダル倍増ブーストとは?エリートメダル倍増ブーストは、戦闘終了時に獲得するエリートメダルの量を増加させます。ブーストの効力は1日にわたり持続します。ブーストには3つのレベルがあり、2x、3x、5xのマルチプライヤー効果を得るためには、それぞれのレベルに応じて購入する必要がありますブーストの有効時間は、上位レベルのブーストを購入してもリセットされず、最初のレベルのブーストから変更しませんのでご注意ください。エリートメダル倍増ブーストはエリートリーグ機能のUIで直接購入することができます。防衛戦争と報復戦争で獲得したオメガXPと勝利には、エリートメダルが授与されますか?いいえ、防衛戦争と報復戦争で獲得したオメガXPと勝利ではエリートメダルが授与されません。エリートリーグではどんな報酬を手に入れることができますか?エリートリーグでは2種類の報酬を手に入れることができます。 ウィークリー報酬 シーズン報酬 ウィークリー報酬 – 週間ランキング終了後のランクに基づいて、プレイヤーは以下の報酬を受け取ります: 打撃部隊 アルファオメガブースト ゴールド エリートキャッシュ ゴールドのクレート リーグの旗 資源 – 物資、燃料、鋼鉄、技術部品 注意: 獲得したアルファオメガブーストと打撃部隊はウィークリーランキング終了時に自動的に有効になります。「ランク報酬」バナーをタップして、ランクに応じてプレイヤーが獲得できる資源を確認します。シーズン報酬 – シーズン報酬はエリートリーグのシーズン全体での実績を反映したものです。シーズン報酬を獲得するためには、必要な週数の間、上位8位以内に入る必要があります。エリートリーグのシーズンの最終報酬では、12週間にわたりウィークリーランキングで上位8位以内に入ることが求められます。エリートリーグのシーズン1で獲得できるシーズン報酬は以下の通りです: もぐら叩きホログラム 大砲ホログラム スカルホログラム 次シーズンのアップグレード ホロボットとは?参加資格を得てエリートリーグに参加したプレイヤーには、エリートリーグシーズンの開始時にホロボットが3つ付与されます。ホログラムをアンロックしていれば、ホロボットを防衛施設またはサポート施設へ配置すると、ホログラムを映し出すことができます。ホログラムを施設へ配置するには、まずアンロックする必要があります。シーズン終了時までにホログラムをアンロックしていない場合、全てのホロボットはインベントリから削除されます。ホログラムとは何ですか?またホロボットとはどう関係しますか?ホログラムとは、ホロボットを使って映し出すことができるシーズン限定の報酬です。ホログラムをアンロックしたら、インベントリからホロボットを防衛施設またはサポート施設へドラッグ&ドロップして、どのホログラムを映し出すか選択しましょう。この彩り豊かなホログラムは、味方や同盟メンバーがあなたの基地を見に来たときや、敵があなたの基地や偵察や攻撃をしたときに、基地に映し出されます。エリートリーグでのバッジ表示の変更点は何ですか? エリートリーグに所属するプレイヤーについては、プレイヤーバッジのビジュアルとデザインは、現在のエリートリーグでの進捗状況を反映したものになります。ランキング、フレンド/同盟メンバーリスト、グローバルランキングのプレイヤーバッジは、プレイヤーの現在のレベルに応じたバッジが反映されます。エリートリーグにはグローバルランキングはありますか?はい、エリートリーグには、シーズン限定のグローバルランキングがあり、そのシーズンでエリートメダルを最も多く獲得した上位200名のプレイヤーが表示されます。グローバルランキングでは複数のシーズンをスクロールすることができます。また、下段の200位以内に入っていなくても、そのシーズンのあなたの総合順位を表示することができます。エリートリーグシーズンが終了するとどうなりますか?エリートリーグのシーズンが終了すると、次のエリートリーグのシーズンが開始され、「次シーズンのアップグレード」報酬を獲得していないプレイヤーは、進捗状況が前のシーズンのものにリセットされ、次のシーズンはエリートリーグのレベル1(例えばウォーモンガーリーグ1)からスタートすることになります。「次シーズンのアップグレード」報酬を獲得したプレイヤーは、エリートリーグの新しいシーズンを、最下位からではなく、前シーズンで終えたレベルより3つ低いところからスタートします。この報酬は、次のシーズンが開始すると、自動的に適用されます。例えば、プレイヤーAが前シーズンの最後の週でコンカラーリーグIIで終えた場合、次のシーズンをウォーロードリーグ2から始めることになります。 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Empires & Allies Game GUIDE

Empires & Allies – FAQ leghe élite

Cos’è la lega élite?La lega élite è una lega con classifica stagionale alla quale possono partecipare i giocatori con 4.000 medaglie o più. Per i giocatori idonei, la lega del comandante e del comandante supremo è sostituita dalla lega élite per una stagione della durata

Empires & Allies – FAQ des ligues d’élite

En quoi consiste la ligue d’élite ?La ligue d’élite est une ligue saisonnière de classement pour les joueurs qui ont 4 000 médailles ou plus. Pour les joueurs éligibles, le rang de Commandant de ligue et Commandant suprême de ligue est remplacé par la ligue d’élite pour une

Empires & Allies – Elite Leagues FAQ

What is the Elite League?Elite League is a Seasonal Leaderboard League for players with 4000 medals or more. For the player eligible, the Commander and Supreme Commander league is replaced with the Elite League for a Season lasting 24 weeks.Elite Leagues is the next progression