Categories

Tag: Empires & Allies

Empires & Allies – Öncü Birlik Meydan Okuması 6. Sezon SSS

Öncü Birlik Meydan Okuması nedir?Öncü Birlik Meydan Okuması, sınırlı süreli sezonluk bir etkinliktir. Bu etkinlikte meydan okumaları tamamlayabilir, puanlar kazanabilir ve özel ödüller kazanmak için dönüm noktalarını geçerek ilerleyebilirsin. Her sezon, oyuncuların ilerlemesi sıfırlanır ve herkes en baştan başlar.Öncü Birlik Meydan Okuması sezonu 30 gün

Empires & Allies – Facebook Gameroom Güncellemesi

Merhaba Komutanlar,Empires and Allies’a gelen bazı değişiklikler hakkında ilk size bilgi vermek istedik. Facebook’un duyurduğu üzere, Gameroom 30 Haziran 2021 tarihinde tümüyle kapatılacaktır. Ancak endişelenmeyin, ekibimiz mevcut ilerlemenizde bir sorun yaşamadan oyunu aynı masaüstünde oynayabilmeniz için bir çözüm üzerinde çalışıyor.Yakında tekrar bilgi vereceğiz. Daimi desteğin

Empires & Allies – Вопросы и ответы: “Разведка боем” – сезон 6

Что такое “Разведка боем”?“Разведка боем” — это ограниченное по времени сезонное событие, в котором вы участвуете в испытаниях, зарабатываете очки и проходите этапы, чтобы получить уникальные награды. В каждом сезоне достижения игроков сбрасываются, и всем им приходится начинать с базовых позиций.Сезон “Разведки боем” длится 30

Empires & Allies – Обновление Facebook Gameroom

Приветствуем, командиры,Вы первыми должны узнать о тех изменениях, которые коснутся Empires and Allies. Согласно заявлению Facebook, сервис Gameroom прекратит свою работу 30 июня 2021 года. Однако причин для беспокойства нет. Наша команда работает над решением, которое позволит вам продолжить игру на том же устройстве и

Empires & Allies – 先锋挑战第6赛季常见问题

先锋挑战是什么?先锋挑战是一个限时赛季活动,你可以在活动中完成挑战,赚取点数,逐个达成里程碑以赢取专属奖励。每个赛季,玩家游戏进度将重置,所有人从零开始。先锋挑战赛季持续30天。目前,先锋挑战正处于第6赛季。我如何参加先锋挑战?要参加先锋挑战,只需点击突击部队旁边的图标即可参加。在先锋挑战用户界面,你可以找到你进行中的挑战和当前里程碑进度。先锋挑战中呈现的挑战有哪些?此活动中的挑战需应付游戏中的各种难题,包括赢得3星胜利、制作战争工厂强化道具、在联盟任务和联盟战争中获胜或赚取点数等。在先锋挑战用户界面中,你可以找到当前分配给你的挑战。一次可同时分配给你3个挑战。已完成的挑战将被新的挑战取代。挑战卡会显示各种信息,诸如挑战的类型,要求进行的互动次数和完成挑战可赢得的先锋点数。点击一个挑战即可了解其更多详情。完成挑战,我可以赢得什么?里程碑奖励是什么?完成一个挑战即可赢取先锋点数。你只能赢得挑战上列明的固定数目的点数。赢得的点数将加入你的活动进度中。活动包含15个里程碑供你逐个完成。进度条上会列出里程碑点数要求,以及完成里程碑后的所获奖励。15个里程碑中共含有十个奖励。除了常规奖励之外,如果玩家已购买赛季通票,玩家还能在每个里程碑中赢得顶级奖励。什么是赛季通票?购买赛季通票并解锁顶级奖励。不断完成活动里程碑从而领取顶级奖励。顶级奖励包括新的欧米茄单位皮肤、升级和研究时间减少道具、先锋箱子以及更多物品。随着第2赛季的到来,先锋挑战中加入了新的免费奖励。这些新奖励是各类旗帜,可供玩家挂在其司令部。第3赛季推出了全新的实用奖励,即“强化部署盔甲”,它会让单位在部署时获得限时的无敌时间。注:– 所购赛季通票仅可用于当个赛季,无法沿用至下个赛季。在赛季中解锁的顶级奖励,例如欧米茄皮肤,将永久性解锁。强化部署盔甲、研究时间减少和升级时间减少道具须在每个赛季解锁,且仅在赛季结束前可用。除了顶级奖励,你的玩家徽章也会发生变化,你本人或其他玩家在查看你的个人资料或基地时,将显示你是赛季通票玩家。奖章排行榜、联盟成员和朋友列表中会显示特殊玩家徽章。对手侦察你的基地时,会显示顶级通票玩家徽章什么是强化部署盔甲?先锋挑战引入的全新的战斗强化道具——强化部署盔甲,它会让暂驻坪单位在部署和使用医疗箱指挥能力时获得限时的无敌时间。在先锋挑战中,你一共可以赢得三件强化道具。赢得强化部署盔甲后,在物品栏中把它应用到暂驻坪以获得增益效果。只有在带增益效果的暂驻坪上的部队才会获得额外保护。被此强化道具影响的暂驻坪部队将在部署时获得8秒的无敌时间;当使用医疗箱指挥能力时,则会获得4秒的无敌时间。在使用强化期间,所有对他们施加的伤害都将无效。此强化道具可以应用到已经应用了阿尔法攻击强化和突击部队的暂驻坪单位。应用到暂驻坪单位的盔甲强化将持续到先锋挑战赛季结束为止。之后,该增益效果将会被自动移除。应用到暂驻坪单位的强化道具有效期将根据距赛季结束还有多少时间进行调整。赛季结束后,物品栏中未使用的强化盔甲道具会怎样?赛季结束后,任何物品栏中的未使用强化部署盔甲都会被自动移除。因此,在赢得盔甲之后,请你尽快地把它们应用到暂驻坪单位中。我该如何兑换先锋挑战中的奖励?一旦你完成某个里程碑,你便可以收集该里程碑的奖励。点击奖励上的“收集”按钮即可领取它。这些奖励将会加至你的礼品盒中。我该如何购买赛季通票?你可以在先锋挑战用户界面中或在应用内的购买区域购买赛季通票。 注:– 所购赛季通票仅可用于当个赛季,无法沿用至下个赛季。如果我购买了赛季通票,还可以获得免费奖励吗?可以,玩家只要完成里程碑任务,除了顶级奖励外,仍然可以获得免费奖励。我购买了赛季通票。已经完成的里程碑中的顶级奖励会发生什么变化?随着你购买赛季通票,所有已完成的里程碑中的顶级奖励将立刻解锁,以供你领取。从先锋挑战中获得的不同皮肤有哪些?每个赛季的先锋挑战将奖励玩家2款皮肤,分别在里程碑12和里程碑15中。第1赛季 – 里程碑12将解锁毒蛇MK1的“黄金毒蛇”皮肤,里程碑15将解锁猎鹰MK2的“猎鹰MK2骑士”皮肤。 第2赛季 – 里程碑12将解锁鳄鱼MK1的“哨兵鳄鱼”皮肤,里程碑15将解锁毒蛇MK2的“翼蜥”皮肤。 第3赛季 – 里程碑15将解锁曼蒂斯的“螳螂战士”皮肤第4赛季 – 里程碑15将解锁猎鹰MK1的“西风”皮肤 第5赛季 – 里程碑15将解锁毒蛇MK2的“死神”皮肤 第6赛季 -里程碑15将解锁毒蛇MK2的“冻霜”皮肤请记住,皮肤仅改变欧米茄单位的外观,其性能保持不变。先锋挑战中的研究和升级时间减少道具奖励有哪些?随着研究时间减少和升级时间减少道具的解锁,升级单位或建筑的时间将相应的缩短。此类道具有2个等级,均适用于研究时间减少和升级时间减少。解锁最高等级的道具即可使研究或升级的时间得到最大程度的缩短。在你达成奖励给你该道具的里程碑后,这些道具将自动激活。道具效果将持续到赛季结束。我该如何更换新皮肤?达成奖励给你新欧米茄皮肤的里程碑。解锁皮肤后,机械研究所中的欧米茄单位皮肤更换选项将变得可用。点击机械研究所界面中的更换皮肤图标,可查看该欧米茄单位的全部可用皮肤。我如果没有解锁该欧米茄单位,是否仍能获得皮肤?是的,一旦你解锁该欧米茄单位后,更换皮肤选项将变得可用。 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Empires & Allies Game GUIDE

Empires & Allies – Facebook Gameroom更新

指挥官,您好!我们想要让您在第一时间了解《Empires & Allies》即将发生的变化。正如Facebook所宣布的那样,Gameroom将于2021年6月30日全面关闭。不过别担心,我们的团队正在努力研究解决办法,以便您可以在同一台式机上继续进行游戏,而不用担心当前进度被中断。我们很快会发布最新更新。感谢你一如既往的支持! _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Empires & Allies Game GUIDE

Empires & Allies – 선발대 도전 시즌 6 FAQ

선발대 도전이란 무엇인가요?제한 시간 동안 진행되는 선발대 도전은, 도전을 완료하고 포인트를 획득하여 마일스톤 진행도에 따라 특별 보상을 획득할 수 있는 시즌 이벤트입니다. 시즌마다 플레이어의 진행도는 초기화되어 모두가 처음부터 시작하게 됩니다.선발대 도전 시즌은 30일 동안 진행됩니다.현재, 선발대 도전은 6번째 시즌에 접어들었습니다.어떻게 선발대 도전을 시작할 수 있나요?선발대