Categories

如何开始一场战斗? – [Mobile Legends 中文攻略]

如何开始一场战斗?

刚进入游戏时,会有新手教学引导,指导你如何成功匹配一场战斗。基本操作为:                   1.主界面中点击中间的红色按钮开始匹配                2.耐心等待双方5个队友都到齐3.点击进入游戏                      4.选择自己想使用的英雄5.点击开始,在等待时间结束后,战斗就开始了。