Categories

Category: Last Shelter: Survival

Last Shelter: Survival

Last Shelter: Survival – สวนเอเดน-เหนือใต้

เข้าฤดูกาลแข่งขัน   「ลงทะเบียน」   ในช่วงลงทะเบียน หัวหน้ากิลด์และขุนพลสามารถลงทะเบียนให้สมาชิกทั้งกิลด์ได้   หากออกจากกิลด์ในช่วงลงทะเบียนจะถือว่ายกเลิกการลงทะเบียน   เข้าร่วมเป็นสมาชิกกิลด์หลังจากมีการลงทะเบียนกิลด์ จะไม่สามารถลงทะเบียนตามกิลด์ได้ สามารถเข้าร่วมฤดูกาลแข่งขันได้หลังจากเปิดฤดูกาลแข่งขันแล้ว   หลังสมัครจะรอการจับคู่เพื่อเข้าสู่สวนเอเดน–เขตรบเหนือใต้   「เข้าร่วมกลางคัน」   ในช่วงที่สมัครผู้บัญชาการที่ไม่ได้อยู่ในกิลด์นั้น เมื่อฤดูแข่งขันได้เริ่มขึ้นสามารถเข้าไปที่“สุ่มเข้าร่วม“เพื่อเข้าสู่เขตสวนเอเดน–เขตรบเหนือใต้   “สุ่มเข้าร่วม“นั้นจะยึดจากความสามารถส่วนตัวเพื่อเข้าร่วมเขตสวนเอเดน–เขตรบเหนือใต้   ค่ายทัพ   「ค่ายที่สังกัด」   หลังกิลด์สมัครแล้ว จะยึดหน่วยของกิลด์ ยึกกติกาการจับคู่แบบยุติธรรมและแบ่งออกเป็น2ค่ายทัพเพื่อเริ่มการต่อสู้   สมาชิกกิลด์ที่สมัครร่วมกัน จะอยู่ในค่ายทัพเดียวกัน สมาชิกกิลด์ที่สุ่มเข้าร่วมจะถูกสุ่มไปถามค่ายทัพ   「ข้อจำกัดค่ายทัพ」   หลังแบ่งจัดค่ายทัพแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ ผู้บัญชาการที่กิลด์ไม่เหมือนกันไม่สามารถเชื่อมต่อที่ดินได้   ผู้บัญชาการที่ค่ายทัพเหมือนกัน สังกัดไม่เหมือนกันกิลด์นั้นสามารถโจมตีที่ดิน,เมืองและฐานได้   สมาคม   「สร้างสมาคม」

Last Shelter: Survival – Duelo Norte-sul

Participar da temporada   [Inscrição]   O líder e o supervisor da aliança podem se inscrever no evento para todos os membros da aliança dentro do período da inscrição.   Se sair da aliança nesse período, sua qualificação de participação será abandonada automaticamente.   Se

Last Shelter: Survival – 뉴 에덴-남북 대항전

시즌 등록   [등록]   등록 기간에, 맹주와 감사가 연맹원들을 위해 등록을 진행합니다.   등록 기간 동안 연맹을 이탈하는 것은 등록을 포기하는 것으로 간주합니다.   “뉴 에덴” 등록 후 연맹에 가입한 신규 멤버는 연맹을 따라 등록을 진행할 수 없으며, 시즌이 시작된 뒤 시즌에 진입할 수

Last Shelter: Survival – Guerre : X – Eden

Rejoignez la saison [Inscription] Pendant la phase d’inscription, le chef d’alliance et les généraux seront les représentants des membres d’alliance qui se seront inscrits. Quitter l’alliance pendant la pahse d’inscription sera considéré comme un abandon. Les membres ayant rejoint l’alliance après l’inscription ne feront pas

Last Shelter: Survival – Eden Nord-Süd Duell

Mach bei der Saison mit [Anmeldung] Während der Anmeldephase können Allianzführer und -aufseher eine Anmeldung für die Allianz machen. Das Verlassen der Allianz während der Anmeldephase gilt als aufgeben. Allianzmitglieder, die nach der Anmeldung einer Allianz beitreten, sind nicht Teil der Allianzanmeldung. Können jedoch nach

Last Shelter: Survival – جنة عدن – مواجهة الشمال والجنوبجنة عدن – مواجهة الشمال والجنوب

  الانضمام الي الموسم   “التسجيل“   خلال فترة التسجيل ، يمكن للقائد وأمراء الحرب التسجيل لجميع أعضاء التحالف.   يعتبر ترك التحالف خلال فترة التسجيل قد تخلى عن التسجيل.   لا يمكن لأعضاء التحالف الذين انضموا إلى التحالف بعد التسجيل متابعة التحالف للتسجيل ،

Last Shelter: Survival – 伊甸園-南北對抗

加入賽季 「報名」 在報名期,可以由盟主和督軍為全聯盟成員報名。 報名期間離開聯盟視為放棄報名。 聯盟報名後加入聯盟的成員,無法跟隨聯盟進行報名,可在賽季開始後再加入賽季。 報名後,等待匹配進入伊甸園-南北對抗戰區。 「中途加入」 未在報名期跟隨聯盟進行報名的指揮官,在賽季開始後可以通過“隨機加入”的方式加入伊甸園-南北對抗戰區。 “隨機加入”的方式將按照個人實力匹配伊甸園-南北對抗戰區進行加入。   陣營 「陣營歸屬」 聯盟報名後,以聯盟為單位,按公平匹配規則,分成兩個陣營進行對抗。 共同報名的聯盟成員,會分配到同一個陣營,隨機加入的聯盟成員,會隨機分配陣營。 「陣營限制」 陣營分配以後,無法進行進行更換,同陣營不同公會的指揮官無法相互連繫。 同陣營的指揮官,歸屬不同的公會,可以相互攻擊對方的地塊、城市和基地。   公會 「創建公會」 在伊甸園中,滿足公會創建條件即可在賽季界面創建公會。 「加入公會」 在伊甸園-南北對抗中,可以通過賽季界面進入公會功能,搜索並加入公會,可以通過他人邀請加入公會。 請注意,無法加入敵對陣營的公會。 「公會的功能」 相同公會的成員互相可以連地。 所有公會成員可以享受公會所佔領城市的加成效果。 「公會等級」 提升公會等級可提升公會人數上限。 指揮官通過佔領地塊、捐獻病毒樣本可獲得公會等級經驗,滿足升級條件後,自動進行升級。 「退出公會」 在公會界面,直接可以退出公會。 退出公會後,公會貢獻值將無法帶走,當你再次回來時,貢獻還會存在。 「公會和聯盟」 在“伊甸園-南北對抗”賽季中,將以公會做為活動參與主體,公會成員之間可以相互連地。 聯盟成員之間在伊甸園-南北對抗中不再有關聯關係,也不可互相連地。   榮譽建築 榮譽建築在建築界面中即可建造,不需要建造到世界中,也不需要依附聯盟中心。   據點 增加據點城市,同陣營的公會佔領後,同陣營的所有指揮官都可以通過據點進行地塊連接。   戰意值 戰意值是衡量部隊戰鬥意願的數值,當戰意值過低時,部隊造成的傷害將會按照百分比減少。

Last Shelter: Survival – エデン-南北対戦

シーズン加入   「申し込み」   盟主または提督は、申込期間中に同盟代表として、申し込みすることができます。申込期間中に、同盟を脱退した場合は、申し込みをキャンセルしたのもと見なします。   同盟が申し込んだ後に同盟に加入したメンバーは、同盟と同じにエデンに入ることができません。シーズン開始後、再申込してマッチングされると、エデンに入ることができます。       申し込みに成功した後、マッチングによってエデン-南北対戦のステートに入ります。   「途中加入」   申込期間中に同盟と一緒に申し込んでいなかった指揮官は、シーズン開始後に「ランダム加入」でエデン-南北対戦のステートに加入できます。   「ランダム加入」は個人の戦力によってマッチングされ、エデン-南北対戦のステートに入ります。   陣営   「所属陣営」   同盟は申込成功後、ユニットとして二つの陣営のどちらかにマッチングされます。   一緒に申し込んだ同盟メンバーは同じ陣営に入ります。「ランダム加入」を利用した同盟メンバーは、ランダムで陣営にマッチングされます。   「陣営制限」   陣営にマッチングされた後は変更することができません。同じ陣営に所属しても、ギルドが異なる場合、土地を隣接することはできません。   同じ陣営の指揮官でも所属ギルドが異なると、お互いに土地や都市や基地などを攻撃することができます。   ギルド   「ギルド設立」   エデンにおいてギルド設立条件を満たすと、シーズン画面でギルドを設立することができます。   ギルド加入   エデン-南北対戦中、シーズン画面を経由してギルド機能を利用できます。ギルドを検索して加入することができます。また、他の指揮官からの招待でギルドに加入できます。   注意:敵対陣営のギルドに加入することはできません。   「ギルド機能」

Last Shelter: Survival – Эдем – Север против Юга

Вступление в сезон   Регистрация   В течение этапа регистрации лидер альянса и инспектор могут записать на участие в сезоне весь альянс целиком.   Покидание альянса в течение этапа регистрации рассматривается как отказ от регистрации.   Члены альянса, вступившие после регистрации, уже не могут принять

Last Shelter: Survival – X-Eden: Conflict

Joining the Season   [Registration]   During the registration phase, Alliance Leaders and Overseers will represent the Alliance members in registering   Leaving the Alliance during the registration phase will be deemed as forfeiting.   Members that joined the Alliance after registration will not be

Last Shelter: Survival – 伊甸园-南北对抗

加入赛季 「报名」 在报名期,可以由盟主和督军为全联盟成员报名。 报名期间离开联盟视为放弃报名。 联盟报名后加入联盟的成员,无法跟随联盟进行报名,可在赛季开始后再加入赛季。 报名后,等待匹配进入伊甸园-南北对抗战区。 「中途加入」 未在报名期跟随联盟进行报名的指挥官,在赛季开始后可以通过“随机加入”的方式加入伊甸园-南北对抗战区。 “随机加入”的方式将按照个人实力匹配伊甸园-南北对抗战区进行加入。   阵营 「阵营归属」 联盟报名后,以联盟为单位,按公平匹配规则,分成两个阵营进行对抗。 共同报名的联盟成员,会分配到同一个阵营,随机加入的联盟成员,会随机分配阵营。 「阵营限制」 阵营分配以后,无法进行更换,同阵营不同公会的指挥官无法相互连地。 同阵营的指挥官,归属不同的公会,可以相互攻击对方的地块、城市和基地。   公会 「创建公会」 在伊甸园中,满足公会创建条件即可在赛季界面创建公会。 「加入公会」 在伊甸园-南北对抗中,可以通过赛季界面进入公会功能,搜索并加入公会,可以通过他人邀请加入公会。 请注意,无法加入敌对阵营的公会。 「公会的功能」 相同公会的成员互相可以连地。 所有公会成员可以享受公会所占领城市的加成效果。 「公会等级」 提升公会等级可提升公会人数上限。 指挥官通过占领地块、捐献病毒样本可获得公会等级经验,满足升级条件后,自动进行升级。 「退出公会」 在公会界面,直接可以退出公会。 退出公会后,公会贡献值将无法带走,当你再次回来时,贡献还会存在。 「公会和联盟」 在“伊甸园-南北对抗”赛季中,将以公会做为活动参与主体,公会成员之间可以相互连地。 联盟成员之间在伊甸园-南北对抗中不再有关联关系,也不可互相连地。   荣誉建筑 荣誉建筑在建筑界面中即可建造,不需要建造到世界中,也不需要依附联盟中心。   据点 增加据点城市,同阵营的公会占领后,同阵营的所有指挥官都可以通过据点进行地块连接。   战意值 战意值是衡量部队战斗意愿的数值,当战意值过低时,部队造成的伤害将会按照百分比减少。