Categories

FarmVille – 我要如何變更我的農場工人外觀?

點選你想要自訂的農場工人,然後點選畫筆按鈕以變更外觀。透過點選它,以選擇你想使用的風格。花費紅寶石或綠寶石來升級農場工人,就能解鎖更多風格的外觀。

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

FarmVille Game GUIDE