Categories

Mobile Legends – Thẻ trải nghiệm có thể đổi thành BP được không?

Gửi người chơi, nếu bạn đã sở hữu tướng hoặc skin tương ứng với tướng hoặc skin trong thẻ trải nghiệm, bạn sẽ nhận một lượng BP nhỏ sau khi sử dụng thẻ này.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton