Categories

Dawn of Titans – 祭坛掉率

神殿祭坛

泰坦(包括每日泰坦)

 • 2 星:52.0%
 • 3 星:45.0%
 • 4 星:3.0%

泰坦20-30级

 • 2 星:52.0%
 • 3 星:45.0%
 • 4 星:3.0%

15 个泰坦

 • 1x 4 星:100%

剩余的 14x:

 • 2 星:52.0%
 • 3 星:45.0%
 • 4 星:3.0%

5 个泰坦

 • 1x 3 星:100%

剩余的 4x:

 • 2 星:52.0%
 • 3 星:45.0%
 • 4 星:3.0%

史诗遗物

 • 4 星:100%

史诗碎片

 • 3 星:40%
 • 4 星:55%
 • 5 星:5%

遗物

 • 2 星:47.0%
 • 3 星:47.0%
 • 4 星:6.9%

碎片

 • 2 星:25%
 • 3 星:75%

圣殿

神圣泰坦

 • 4 星:100%

活动泰坦

 • 4 星:100%

黄金遗物

 • 5 星(黄金套装): 100%

古挪威遗物

 • 5 星(古挪威套装): 100%

神圣遗物

 • 5 星(原创套装): 90%
 • 5 星(古挪威套装): 10%

祝福遗物

 • 4 星: 75.0%
 • 5 星(原创套装): 25%

限时和活动祭坛

活动祭坛(联盟战争和单人战争活动)

 • 1 星:41.0%
 • 2 星:39.0%
 • 3 星:17.0%
 • 4 星:3.0%

扭曲核心祭坛(征服活动)

 • 1 星:41.0%
 • 2 星:39.0%
 • 3 星:17.0%
 • 4 星:3.0%

攻击核心祭坛(攻击活动)

 • 1 星:41.0%
 • 2 星:39.0%
 • 3 星:17.0%
 • 4 星:3.0%

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Dawn of Titans Game GUIDE