Categories

Golf Clash Guide – Điểm khác nhau giữa các mức độ khó Cú đánh Vàng là gì?

Có hai mức độ khó Cú đánh Vàng khác nhau, bình thường và khó. Mức độ Cú đánh Vàng bình thường có vòng thưởng rộng hơn và tốc độ gió thấp hơn. Mức độ Cú đánh Vàng khó có vòng thưởng nhỏ hơn, tốc độ gió nhanh hơn nhưng giải thưởng lớn hơn!

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE