Categories

Golf Clash Guide – Tại sao tên tôi lại không hợp lệ?

Nếu tên bạn chọn không được coi là hợp lệ, có nghĩa là tên hoặc một phần trong tên đã không vượt qua được kiểm duyệt. Nếu tên mới của bạn không hợp lệ, xin hãy thử tên khác hoặc cách viết khác. Nếu bạn cảm thấy tên mình chọn đáng lẽ sẽ không bị chặn bởi bộ lọc kiểm duyệt, thì hãy thông báo với đội hỗ trợ và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn nhé. Xin lưu ý rằng tên đầy đủ hiện đang bị cấm sử dụng.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE