Categories

CSR Racing 2 – 升階條板箱1掉落率

罕見融合零件 = 51%稀有融合零件 = 38%史詩級融合零件 = 9%等級6零件 = 2%每個條板箱含有1個物品。這個條板箱最多可購買99次。

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

CSR Racing 2 Game GUIDE