Categories

CSR Racing 2 – 升階條板箱3掉落率

罕見融合零件 = 49%稀有融合零件 = 40%史詩級融合零件 = 9%等級6零件 = 2%每個條板箱含有5個物品。這個條板箱最多可購買50次。

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

CSR Racing 2 Game GUIDE