Categories

CSR Racing 2 – 佩塔的永久條板箱機率

階層1:63%罕見融合零件,37%稀有融合零件階層2到5:63%罕見融合零件,31%稀有融合零件,6%史詩級零件若為階層2到5,旋轉14次轉盤會到達等級6忠誠度。若為階層1,旋轉5次轉盤會達到200,000現金忠誠度每個條板箱含有3種物品。這個條板箱每天最多可購買15次。

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

CSR Racing 2 Game GUIDE