Categories

King of Avalon:อาคาร – เต็นท์ทหาร – [Thai]

เต็นท์ทหารจะให้ที่อยู่อาศัยกับทหารของคุณ ซึ่ง เต็นท์ทหารถือเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มขนาดของกองทัพของคุณ การสร้างและอัพเกรดเต็นท์ทหารเพิ่มจะเพิ่มเป็นการจำนวนการฝึกทหารของคุณ (จำนวนของทหารที่สามารถฝึกได้ในแต่ละครั้ง) รวามถึงความเร็วในการฝึกทหารด้วย