Categories

Mobile Legends – Tại sao tôi không nâng cấp được bảng ngọc của mình?

Kính gửi người chơi

Khi bạn muốn nâng cấp bảng ngọc của mình hãy chắc chắn rằng bạn có đủ BP, mảnh ngọc tương ứng và bụi phép thuật.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton