Categories

Mobile Legends – Làm sao để tôi tắt hay bật giao dịch trong ứng dụng?

Các game của Moonton đều được chơi miễn phí, nhưng bạn hoàn toàn có thể mua thêm tiền tệ trong trò chơi để giúp bạn tiến triển nhanh hơn. Tiền tệ trong trò chơi được mua bằng tiền thật thông qua Google hoặc là iTunes.

Để cài đặt các hạn chế trên thiết bị của bạn, vui lòng tham khảm đường link:

Cho Google

Cho Apple

Nếu bạn muốn tiếp tục thực hiện mua trong ứng dụng, bạn có thể cài đặt để thiết bị hỏi mật khẩu mỗi khi bạn thực hiện một giao dịch (chọn “Ngay lập tức”) hoặc mỗi mười lăm phút._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Game Guide for Mobile Legends – moonton