Categories

Golf Clash Guide – Tại sao tôi lại không mời được người chơi vào hội của mình?

Có một số trường hợp không thể mời một người chơi vào hội:Người chơi có thể đã tắt chế độ nhận lời mời.Hội của bạn đã kín chỗ.Người chơi chưa mở khóa tính năng hội.Lựa chọn “Mời vào hội” sẽ có màu ghi nếu người chơi thuộc các trường hợp nêu trên.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE