Categories

Golf Clash Guide – Làm sao để tôi đuổi một người chơi ra khỏi hội của mình?

Nếu có một thành viên không hoạt động, có thái độ không tốt hoặc lười biếng, bạn có thể đuổi họ khỏi hội của mình. Chỉ cần chọn tên họ trong danh sách thành viên hội và chọn “Đuổi”. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể đuổi thành viên khỏi hội nếu bạn có xếp hạng phù hợp. Để xem thêm thông tin về xếp hạng trong Hội, xin hãy xem trong FAQ Xếp hạng Hội Xin lưu ý rằng, khi một người chơi bị đuổi khỏi hội, hội sẽ mất một phần điểm hội từ người chơi này. Số điểm hội được giữ lại được tính dựa trên thời gian người chơi rời đi đã sử dụng trong hội trong suốt mùa đấu hội, và dựa trên mức độ chênh lệch giữa tổng điểm hội của họ với số trung bình của hội.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE