Categories

Brawl Stars – อัญมณีที่ฉันสั่งซื้อถูกนำออกไปหมด!

ตามกฎแล้วจะไม่สามารถคืนเงินแก่การซื้อในแอปได้ และหากเราจะทำการยกเว้นใดๆ ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอันชัดเจนบางประการ Supercell ต้องการรักษาพื้นที่การเล่นให้ยุติธรรมและเป็นธรรม เพราะฉะนั้นจึงมีสิทธิ์เพิกถอนการอนุญาตให้เขาถึงเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ถูกคืนเงินไปแล้ว นั่นหมายความว่า หากมีการคืนเงินที่ใช้สั่งซื้ออัญมณี 1,200 เม็ด เราก็จะนำอัญมณี 1,200 เม็ดออกจากบัญชีของท่าน หากทรัพยากรเหล่านั้นได้ถูกใช้ไปก่อนที่จะมีการคืนเงิน ก็จะสามารถทำให้อัญมณีของท่านมียอดคงเหลือติดลบในเกมได้ ยอดจะกลับมาเป็นบวกได้ก็ด้วยการรวบรวมทรัพยากรในเกมหรือทำคำสั่งซื้อหน่วยเงินเพิ่มเติม และหากการคืนเงินนั้นมีรายรายการและเป็นรายการที่ใหญ่มาก เราก็อาจจำเป็นต้องระงับการอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีเกมไว้ก่อน และจะเป็นเช่นนี้เช่นกันในกรณีที่ผู้เล่นสั่งซื้ออัญมณีจากผู้ขายภายนอก ซึ่งถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของ Supercell เราเข้าใจ — ไม่มีผู้เล่นท่านใดอยากเห็นหีบอัญมณีของตนว่างเปล่า กระนั้น การเอาอัญมณีที่ได้รับการคืนเงินออกไปก็เป็นหนทางเดียวที่เราสามารถลดช่องว่างระหว่างการชำระเงินของผู้เล่นกับยอดอัญมณีได้ เมื่อท่านสั่งซื้ออัญมณี มันก็จะกลายเป็นของท่านโดยไม่ต้องบอกกล่าว ในทางตรงกันข้าม เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมใดๆ เมื่อการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก ท่านจะเสียสิทธิในการอ้างขอเงินคืน ด้วยความเป็นเกมออนไลน์แล้ว ผู้เล่นทุกคนย่อมพบว่าระบบเศรษฐกิจและกลไกต่างๆ ใน Brawl Stars จะเป็นแบบเดียวกันเสมอ การเข้าถึงอัญมณีก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันไม่พึงประสงค์ อย่าลืมเก็บรักษาอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านไว้ให้ปลอดภัย ล็อคมันไว้ และอย่าแบ่งปันบัญชีเกมของท่านแก่ผู้ใดเป็นอันขาด