Categories

Golf Clash Guide – Tại sao tôi lại được xếp chung nhóm với những golf thủ đã thắng các giải đấu?

Hệ thống Hạng Kỹ năng của Giải đấu dựa trên số lần thắng thành công trong giải đấu và số cúp của golf thủ. Hệ thống này cũng xem xét hình thức giải đấu gần đây. Như vậy sẽ đảm bảo rằng các golf thủ không bị phân nhóm bất công dựa trên kết quả một giải đấu tốt/không tốt.
Thay vào đó, chúng tôi nhóm những người chơi dựa trên hình thức giải đấu gần đây của họ và bạn sẽ luôn được nhóm với những người chơi ở cùng Hạng Kỹ năng với bạn. Thông tin về Hạng Kỹ năng và Điểm Giải đấu có thể được tìm thấy trên FAQ của chúng tôi tại đây.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE