Categories

Golf Clash Guide – Sẽ ra sao nếu một người chơi rời đi hoặc bị đuổi khỏi hội?

Nếu bạn rời đi hoặc bị đuổi khỏi hội, bạn sẽ mất toàn bộ điểm hội kiếm được cho hội. Điều kiện này được đặt ra nhằm đảm bảo các vị trí trong hội không bị ảnh hưởng bởi những gôn thủ rời đi rồi lại gia nhập nhiều hội khác nhau trong mùa đấu hội.Hội sẽ giữ một phần điểm hội mà người chơi rời đi đã kiếm được trong mùa đấu hội. Số điểm hội được giữ lại được tính dựa trên thời gian người chơi rời đi đã sử dụng trong hội trong suốt mùa đấu hội, và dựa trên mức độ chênh lệch giữa tổng điểm hội của họ với số trung bình của hội.Có thể xem số điểm được giữ lại từ thành viên cũ ở cuối danh sách hội viên. Khi một người chơi rời đi hoặc bị đuổi khỏi hội, sẽ có tin nhắn đăng trên bảng chat hội để mọi người chơi trong hội đều biết người chơi đã rời đi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Golf Clash GAME GUIDE